Sabiedriskā labuma organizācija

Sabiedriskā labuma organizācija

2004.gada 1.oktobrī stājās spēkā Sabiedriskā labumu organizāciju likums, kura mērķis ir veicināt biedrību un nodibinājumu, kā arī reliģisko organizāciju sabiedriskā labuma darbību.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 2.panta pirmajā daļā noteikto, sabiedriskā labuma darbība ir tāda darbība, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz: labdarību; cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību; pilsoniskas sabiedrības attīstību; izglītības veicināšanu; zinātnes veicināšanu; kultūras  veicināšanu; veselības veicināšanu; slimību profilaksi; sporta atbalstīšanu; vides aizsardzību; palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās; sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.

Informācijas avots: www.vid.gov.lv