Alternatīvā pedagoģijas skola 99 baltie zirgi

Līna Bērzkalna tagad strādā savu sapņu darbu - alternatīvā pedagoģijas skolā 99 baltie zirgi (Drustos). Divas NSUS biedrības daudzfunkciju tāfeles (transformējamas - zīmējamā un magnētiskā puse) aizceļoja uz Drustiem, jo no nulles ir jāveido pirmsskolas telpas, kas nekad nav tur bijušas. Ticu, ka tāfeles būs ļoti noderīgas ikdienas mācību procesā.

INFORMĀCIJAI:

Iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi:
* Iestādes darbības mērķis ir nodrošināt pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērnu vispusīgu attīstību, organizēt un īstenot sagatavošanu pamatizglītības apguvei un pamatizglītības programmas apgūšanu, veidojot alternatīvas izglītošanās iespējas vietu, balstītu uz latvisko dzīvesziņu, vispārcilvēciskām vērtībām, individuālām apmācību metodēm un humānās pedagoģijas idejām (brīvība, dabīga vide, individuāla un bērnam atbilstoša pieeja izglītības procesā).
* Iestādes pamatvirzieni pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmu īstenošanā ir izglītojamo attīstoša un izzinoša procesa organizācija.

Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ir:
* sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu un prasmju attīstību;
* sekmēt pašapziņas veidošanos, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanās, spēju izpausme aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;
* attīstīt katra bērna iekšējo pasauli intelektuālajā, fiziskajā, emocionālajā, vitālajā un garīgajā plānā, veidojot bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli;
* sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei.

Iestādes galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai pamatizglītības programmu īstenošanai ir:
* nodrošināt kvalitatīvu attīstības vidi izglītības programmās noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai atbilstoši katra skolēna spējām, dodot iespēju skolēniem apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepiecie­šamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
* veicināt skolēna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli, fiziski, vitāli un intelektuāli attīstītu personību atbilstoši katra skolēna iekšējai pasaulei un palīdzēt skolēnam saskatīt savu potenciālu, talantu un nozīmi un atrast veidu, kā sevi realizē sabiedrībā, ārējā vidē;
* izkopt veselīga dzīvesveida paradumus un ekoloģisko domāšanu;
* sekmēt skolēna sociāli aktīvu attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, veicināt latviešu tautas tradīciju iedzīvināšanu un kopīgu svētku svinēšanu;
* izkopt skolēna prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei;
* veicināt ģimenes izglītību, organizējot vecāku (aizbildņu) konsultācijas un izglītojošus pasākumus, kā arī sadarboties ar skolēnu vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu vispārējās pamatizglītības ieguvi visiem skolēniem;
* izvēlēties mūsdienīgas, inovatīvas un alternatīvas izglītošanas darba metodes un formas.

Informācijas avots

Līga Uzulniece