Ģimenes atbalsta centrs „Lejasstrazdi"

Dobeles novada Sociālā dienesta ĢIMENES ATBALSTA CENTRS „Lejasstrazdi":

1. ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  institūcija bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Institūcijā uzņem bērnus un jauniešus no 2 līdz 18 gadu vecumam;
2. īslaicīga sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija bērnam vai ģimenei ar bērniem.

Centra uzdevumi:
1. Nodrošināt bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu audzināšanu, vispusīgu attīstību un rehabilitāciju, sociālo un medicīnisko aprūpi, kā arī veicināt iespēju pilnvērtīgi attīstīties ģimeniskā vidē (audžuģimenē, aizbildniecībā, adopcijā, viesģimenē);
2. Nodrošināt bērnam vai ģimenei ar bērniem īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un nodrošina bērnu izmitināšanu;
3. Atbilstoši katra bērna individuālai attīstībai nodrošināt sociālo, audzināšanas un pedagoģisko darbu. Darbu organizējot ar katru bērnu individuāli un grupās, vidē, kas pietuvināta mājas apstākļiem;
4. Nodrošināt iespēju iegūt izglītību jebkurā mācību iestādē, atbilstoši bērna individuālajai garīgajai un fiziskajai attīstībai;
5. Nodrošināt saskarsmes iespējas ar bērna vecākiem, radiniekiem;
6. Nodrošināt profesionālo orientāciju un darba iemaņu apgūšanu Centra interešu izglītības pulciņu nodarbībās un citās bērnu un jauniešu interešu izglītības institūcijās.

Ziemassvētku muzikāls sveiciens no Namiņa bērniem

„Namiņš", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722

Vadītāja:
Solvita Eihe
Tālr./fax 63781355, mob.tālr.  29471928,
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sociālā darbiniece:
Airita Dombrovska
Mob.tālr. 25495433
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informācijas avots