Biedrības un Likumi

Lai uzsāktu NVO darbību, jāzina šādas pamata lietas.

1. Biedrība sastāv vismaz no diviem biedriem.
2. Dibinātāji  iesniedz  Uzņēmumu  reģistra  iestādei  pieteikumu  par  biedrības ierakstīšanu reģistrā.
3. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
4. Biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija, kas vēlas iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu, iesniedz Valstsieņēmumu dienestam iesniegumu par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu. Iesniegumam pievieno savu iepriekšējā gada darbības pārskatu un turpmākās darbības plānu.
5. Biedrības pienākums ir kārtot grāmatvedību.
6. Valde organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti.
7. Jāizvēlas  persona,  kas  kārtos  grāmatvedību. Tas  var  būt  darbinieks, brīvprātīgais,  biedrs  vai  ārpakalpojumu  sniedzējs. Grāmatvedību  var  kārtot  arī NVO valdes loceklis.
8. Jāizvēlas  persona,  kura  būs  kasieris, jo grāmatvedis nedrīkst būt vienlaicīgi kasieris.
9. NVO valdei jāapstiprina revīzijas komisija jeb jānoslēdz līgums ar revidentu, kas pārbaudīs gada pārskatu. Revīzijas komisijas pienākums ir veikt inventarizāciju un kontroli grāmatvedības uzskaitē.
10. Jāizvēlas atbilstošs normatīvajiem aktiem grāmatvedības veids –vienkāršais vai divkāršais.
11. Grāmatvedības iekārtošana. Jāiekārto grāmatvedības reģistri, ko var darīt papīra veidā, datorprogrammās  jeb  jāiegādājas licencēta programma. Reģistri nepieciešami ieņēmumu un izdevumu uzskaitei, debitoru un kreditoru uzskaitei, kases  uzskaitei,  bezskaidrās  naudas uzskaitei, pamatlīdzekļuun  nemateriālo vērtību uzskaitei. Var būt arī citi papildu reģistri atbilstoši NVO specifikai.
12. NVO, kas kārto divkāršo grāmatvedību (debets-kredīts), jāiekārto grāmatvedības metodiskie norādījumi.
13. Ja NVO darbībai tas ir nepieciešams, jāiegādājas biļetes un kvītis, kuras izsniedz par sniegtajiem pakalpojumiem vai precēm.Biļetes un kvītis reģistrē VID. Tām jābūt  numurētām.Katru  ceturksni  par  izlietotajām  kvītīm  un  biļetēm  iesniedz atskaiti.
14. Jānoslēdz  ar  VID  līgums  par elektroniskās  sistēmas  lietošanu – atskaišu  un pārskatu elektroniskai lietošanai.
15. Jāizstrādā rēķina veidlapa ja norēķini būs bezskaidrā naudā.
16. Jāizstrādā pavadzīmes (preču piegādes) veidlapa, ja tiks piegādātas preces vai materiālās vērtības. Pavadzīmes reģistrē pārdošanas vietā speciālā pavadzīmju žurnālā. Pavadzīmju žurnālam, ja tas ir papīra veidā, jābūt preču piegādes vai izsniegšanas vietā uz vietas.
17. Jāiegādājas kases aparāts, ja tāds nepieciešams un jānoslēdz līgums ar apkalpojošo servisa dienestu.Kases aparāta žurnālam jābūt preču pārdošanas vietā uz vietas.
18. Ielu tirdzniecībai nepieciešama atļauja no vietējās pašvaldības.
19. Lietojot vieglo automašīnu, kārto ceļazīmes.
20. Jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā darba devējam, ja NVO tiks pieņemti darbinieki.
21. Jāiekārto darba aizsardzības sistēma, ja NVO būs darbinieki.
22. Darbinieki jāpieņem darbā ar darba līgumu un katru mēnesi jārēķina darba alga un jānomaksā VSAOI un IIN, kā arī riska nodeva.
23. Ar brīvprātīgajiem slēdz brīvprātīgo līgumu, alga netiekmaksāta. Brīvprātīgajiem maksā vai sedz ceļa izdevumus, ēdināšanas izdevumus.
24. Ar autoriem slēdz autoratlīdzības līgumu un par izmaksāto atlīdzību ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un iesniedz VID pārskatu.
25. NVO Valdei un biedriem var maksāt atlīdzību par konkrētu pienākumu izpildi, ja to pieļauj organizācijas finanses.
26. Ar  citiem  sadarbības  partneriem, piemēram, ar SIA, pašnodarbinātajiem slēdz uzņēmumu līgumu vai citus.
27. Ar ziedotājiem atbilstoši tiesību aktiem slēdz ziedojumu vai dāvinājumu līgumus.
28. Ja NVO sniedz vai saņem pakalpojumus no ES, tad jāreģistrējas kā PVN maksātājam.
29. Pēc pārskata gada beigām iesniedz atbilstošus normatīvajiem aktiem gada pārskatus.

 

Citi informāciju avoti:

Biedrību un nodibinājumu likums
BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMI
Biedrību, arodbiedrību, arodbiedrību apvienību, arodbiedrību patstāvīgo vienību un nodibinājumu reģistrēšana
SLO statusa piešķiršana